hits

Med disse lovendringer blir strøm og nettleie svinedyrt

Stortinget skal om fire uker, 22. mars 2018, behandle et forslag til endring i naturgassloven og energiloven og vedta samtykke til EU sin tredje energimarkedspakke. I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter ACER.

Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett. I dag bestemmer Norge selv over våre energi- og gassressurser slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører inn under Norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU. 

 

EU sin interesse

EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med bl.a. like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få lov til å bestemme over våre energikilder.

 

Et juridisk lovlig spørsmål

Det er et politisk spørsmål og således et demokratisk anliggende hvorvidt Norge skal vedta lovendringene eller ikke. Men det er et juridisk spørsmål om forslagene er lovlige. For at demokratiet skal fungere må politikerne fremme forslag til lovendringer innenfor lovlige rammer. Det skal politikerne gjøre for at vi skal kunne ha et så godt nok mulig beslutningsgrunnlag for om vi skal stemme for eller imot. Sagt med andre ord kan det ikke fremmes et hvilket som helst lovforslag uten at mulige konsekvenser av forslaget er undersøkt grundig.

 

Utredningsinstruksen

Det følger av Utredningsinstruksen at alle lovforslag skal utredes før de lovlig kan fremmes for behandling og bli til ny lov i Stortinget. Det fremgår av formålet til utredningsinstruksen jf. § 1-1 at den er ment å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Se i den sammenheng regjeringens nettside om instruksen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/

Det følger videre av § 1-2, annet ledd at instruksen gjelder også for arbeid med innlemmelse av EU og EØS regelverk og gjennomføring i norsk regelverk.

Med dette kan vi slå fast at instruksen skal sørge for at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte fordi ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.

 

Lovforslagene

Lovforslagene som er på til sammen over 300 sider, hvor ca 5 sider omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite og mot grensen av intet om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge, noe mer i dybden på argumentasjonen går de ikke, hverken når det gjelder prisutvikling, eierskap eller liknende. I tillegg til at forslagene mangler grundig tekst om betydning for Norge, må en være både advokat, økonom, statsviter og historiker samt helst professor i alle disse disiplinene for å forstå hele innholdet av de rettsakter som nå ønskes endret og tatt inn som norsk lov. Det er ikke et godt lovarbeid. Forslagene er såpass inngripende på Norsk bestemmelsesrett over egne naturressurser at det i seg selv tilsier en vesentlig mer grundig gjennomgang av betydningen dette vil få for Norge. Dermed er forslagene i strid med Utredningsinstruksen og følgelig ulovlige.

 

Hvem er ansvarlig for instruksen

Det er justisdepartementet som er ansvarlig for at Utredningsinstruksen etterleves jf. § 1-5. Justisdepartementet har sålangt ikke kommet med noen innspill eller føringer på lovforslagene. Det bør rettes en anmodning til departementet om det snarlig.

Det er videre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som er ansvarlige for at Stortinget kun behandler lovforslag som er lovlig utarbeidet. 

 

Hva om det hadde vært utredet

Det er nærliggende å tro at om lovforslagene hadde vært utredet i tråd med gjeldende rett ville forslagene blitt forkastet. Det er angivelig også forklaringen på at dette ikke er grundig vurdert. Det er nemlig ikke skrevet i sten at det vil være positivt for Norge om vi en gang i fremtiden mister retten til selv å bestemme over våre energikilder. 

Mvh advokat Stensland

  

 

 

 

 

 

89 kommentarer

Det er vel derfor myndighetene har satt i gang en landsdekkende utskifting av målere slik at ola dunk skal tvinges til å redusere forbruket slik at myndighetene skal kunne selge mer ut av landet, basert på priser i EU.

Uansett hvordan man vrir å vender på dette vil det norske folk bli skadelidende i form av høyere regninger.

Dessverre er dette et resultat av hvor grenseløst naive norske politikere er i forhold til EU, vi har latt oss diktere fra første stund. Dette er bare starten på hvordan fremtiden vil bli.

masseinnvandring, høyere skatter og avgifter, reduserte pensjonsutbetalinger osv.

EU`s største drøm er å få et sugerør ned i den norske statskasse.

AS Norge trenger noen som ivaretar norske interesser, og det fort.

Fremtiden ser dessverre ikke særlig lys ut for fremtidige generasjoner.

Åge Fred Gram

Åge Fred Gram

Hva er total prisen på strøm i dag og hva blir den om EU organ skal bestemme?Jeg tror at Svartmalerene er på gang igjen.

Selv om strømmen i Norge er grandiost overpriset er den ganske billig sammenlignet med de aller fleste EU-land.

Alle EU-land har råderett over egne energiressurser mens vi, som ikke en gang er EU-medlem, gir fra oss arvesølvet uten å få medbestemmelsesrett. "Noen" har aldeles mistet gangsynet og følger opp Gro sin ideologi ved å selge unna landet bit for bit for egen personlige vinnings skyld.

Å selge landet er ikke i kategorien Landssvik, tilfeldigvis? Synd at det er ingen som reagerer på det her i landet..

Det er ikke bra dersom Norge gir fra seg selvraderetten men det er et ledd i EUs overstyring fordekt som en felles stromsamarbeid. Norges politikere er vel som vanlig lydiige og gjor som de blir bedt om, skammelige feiginger med liten evne til a tenke selv.

Paul Korneliussen

Paul Korneliussen

I EU er mesteparten av energiforbruket til husholdninger basert på naturgass. Det gjelder særlig oppvarming av bolig og varmtvann pluss bruk av komfyr. Elektrisitet bruker de bare til lys og elektriske apparater.

I Norge er mesteparten av energiforbruket til husholdninger basert på elektrisk energi til oppvarming av boliger etc., så man kan ikke sammenligne pris på strøm i Norge og EU til husholdningene. Det er forbruket som vi må betale for.

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

At de korrupte politikere og korrupte byråkrater i det hele tatt har tatt tak i dette viser at disse har ikke evne eller bør styre noen ting, ikke engang yatzy terninger bør dem få ansvar for.

Norge ledes av landssvikere som er mer lojale mot EU enn Norge. Disse dårlige ledere håper på flotte høyt betalte jobber i EU eller FN systemet. Når en norsk byråkrat eller politiker kan 4 til 10 doble nettolønn ved en slik jobb, da forråder de sitt land med et smil. Denne holdningen har svekket norsk økonomi i mange år. www.EtBedreNorge.no Facebook: Et Bedre Norge.no

Hvorfor er jeg ikke overrasket.. Landet blir ødelagt for hver time, hver dag som går!!!

Dette går vel under landssvik. Og krever 3/4 flertall i stortinget for å gjøre. Man har ikke love å overgi suverentiet uten videre.

Er der noen som ikke har fått med seg at den norske befolkning faktisk har stemt nei til EF/EU to ganger!

Dette er bare enda et storsvik av en liten elite som stjeler arvesølvet og gir bort demokratiet. Sommeren 2016 forsvant finanstilsynet etter ast Siv først hadde forsikret nordmenn om at finanstisynet var hellig og slik hindret hun at det bygget seg opp et forsvar. De hasteoverførte det rett før sommerferien og både FRP og AP bandt medlemmene sine til å stemme ja. Slik fikk de overveldende flertall. Det er også hamret gjennom over 11.000 Eu direktiver, ett og ett for å omgå loven om suverenitetsavståelse, men alt i 2012 skrev NRK at vi er 2/3 dels EU medlem og at EU kontrollerer nordmenns hverdag mer enn vi aner. I 2008 hadde dagbladet en artikkel om at vi ved 6000 direktiver var mer integrert i EU enn EU landene Danmark og Storbrittania.

Siden vi sa nei til EU i 1994 har vi hatt tre privatiserings regjeringer på rad. Det gjelder å bygge ned det sterke Norge fra innsiden da et så sterkt og selvstendig land ikke vil gi fra seg valgfrihet og selvråderett til et EU hvor vi får 1% medbestemmelsesrett blant 500 mill Europeere.

Det som skjer er lovbrudd, bedrageri, undergravingsvirksomhet og landsforræderi av verste sort. Norge ledes av en liten elite som går i mot 80% av folket, i mot grunnloven og er antidemokratiske krefter som jobber for en fremmed makt. Hadde vi hadde et ekte politi og et ekte forsvar som ikke var omorganisert til det ugjenkjennelige og ledet av kameraderister og inkompetanse, så hadde denne eliten blitt arrestert og stilt for en domstol. Arne Treholt som har tatt sin straff og vel så det er ikke engang en snøfnugg i antarktis i forhold til disse.

Måtte rettferdighet skje!!!

Bygging av monstermaster i Norge. Det var for dyrt å legge strømkabler under vann i deler av strekket, MEN å legge strømkabler til England, Nederland og Tyskland under vann/sjø er helt ok. Det er norske forbrukere som skal betale gildet med høyere strømpriser.

Hva er definisjonen på landssvik denne uken?

Det er jo ikke slik at politikerne er naive; de vet helt presis hva de gjør. Tilfeldigvis gavner denne avgivelsen hverken land eller folk.

Kontroll over naturressurser kommer i samme kategori som kontroll over geografisk område. Erna Solberg mente vi ikke kunne gi Finland en håndfull kvadratmeter i fødselsdagspresang, formodentlig fordi Grunnloven sier Norge er udelelig. Fint, men hun ønsker å overlate styringen av vår kraftpolitikk til et uansvarlig EU-påfunn. Det er i realiteten mye verre. En alvorlig svekkelse av vårt demokrati.

Vel, jeg er bare 70 år gammel. I min korte levetid har jeg tilgode å se en god nyhet fra Arbeiderpartiet eller Høyre.

Mann må jo være drita full for å finne på noe sånt.

Strøm koster under 1 øre per kwt å produsere. Strøm er så billig at kraftselskapene pumper vannet opp igjen i bassenget, for så å la det renne ned i turbinene igjen. Vi betaler ca 1 krone / kwt inkludert linjeleie. Etter EU-standard skal prisen bli 2 kroner / kwt. Norsk industri vil gå dukken, hehe!

Geir Stadheim Totland

Geir Stadheim Totland

Sannheten er nok heller det at regjeringen og Stortinget er fullstendig klar over at det i Norge ikke er nok penger til utbetaling av fremtidige pensjoner som er lovet i flere tiår, og at de av den grunn leter etter mulige inntektskilder for at alle skal få de pensjoner som er lovet. Og kombinasjonene av økte strømpriser og økte nettleier når staten kontrollerer direkte og indirekte rundt 70& av all kraftproduksjon her i landet vil de økte prisene gi mer skillemynt inn i statskassen til fremtidige utgifter som lovete pensjoner .... og så selvsagt alt om leveringsstabilitet, et trygt og forsvarsmessig samlet Europa mot Russland som i dag er en av hovedleverandørene inn til EU da... må ikke glemme det heller !

Mange gode forklaringer på høyere priser, men målet er stort sett det samme - mer å betale for folk flest

Etter å ha lest boggen, og forsøkt å forstå lovverket du har henvist til så har jeg ett par spørsmål. Hva kan jeg som privatperson gjøre for uttrykke min misnøye med dette lovforslaget? Og hvordan kan jeg påvirke dette i noen grad?

Norge er Ferdig

Norge er Ferdig

At poltitikere ikke vil Norges beste og bruker alle tilgjemgelige metoder for å få igjennom deres agaendaer er ikke noe nytt. De styrer spotliten vekk fra alt de skal lure igjennom.

Det spørsmålet som er mest skremmende er:

Hvorfor har vi ikke folk i media som jobber med å grave seg ned i Lovforslag, og hudfletter dårlig politikk for Norge offentlig.

Hvor er media? Ser ut til at de jobber i verdens eldste yrke og sålenge de får et pelsskjerf i ny og ne så stiller de ikke spørsmål og koser seg med det som går på realityTV frem til de får en sak i handa, eller at noen har lagt handa på noen.

Geir Stadheim Totland: Om 2 år vil alle måtte betale kr. 10.000.- mer i skatt/år pga færre folk i arbeid. Barn og barnebarn må jobbe i 50 år ++ og enda få mindre i pensjon enn dagens. Norge er et fattig land!

Dette er jo intet mindre enn en katastrofe og gi fra seg suvereniteten til Norges arvesølv; evig fornybar ikke-forurensende energi!

Og den neste bekymringen; er det for Norge mulig å få suvereniteten tilbake på norske hender?

Kan dette gjøres med simpelt flertall i Stortinget? I denne sammenhengen får "simpelt" flertall en dobbel betydning! :-(

Vi får jo bare håpe at flertallet kommer til sans og samling!

God dag Herr Stensland. Takker for ett oversiktlig og godt skrevet innlegg. Jeg ekkoer det Ole Kristian forespør ovenfor; hvordan kan individet bidra til å påvirke utfallet av denne bestemmelsen?

Vi lever med ett demokratisk system som ikke holder tritt med hastigheten til den moderne verden, og jeg innbiller meg at jeg er ikke alene i å føle en håpløshet mht påvirkningskraften enkeltpersonen har i politikken. Demonstrasjoner utenfor stortinget oppfatter jeg personlig som mer teater enn praktisk; og sjeldent ser jeg en avgjørelse svinge basert på en pulje mennesker med plakater i Oslo.

Har du en kur for kynismen og skepsisen Ola Nordmann sitter og skuer politikken med?

Hei John: En mulighet for å bidra kan være å sende en anmodning til Justisdepartemenet om å se på saken omgående og legge ved kopi av artikkelen. Dette kan alle gjøre med å sende en e-post til:

Justisdepartementet - postmottak@jd.dep.no og med e-post kopi til Stortingets kontroll- og konstitusjonskommite - kontroll-konstitusjon@stortinget.no, hvor du også ber de om å følge opp saken omgående.
Mvh Joakim Stensland

Eh, mulig jeg er stokk dum. Men får vi ikke betalt for strøm som selges ut av landet? Kan det kalles for landssvik å eksportere en vare vi har overskudd av og få godt betalt for den?

Jeg synes å huske noen lignende kommentarer fra begynnelsen av oljealderen. Siden olja er"vår" burde alle nordmenn få fylle bensin nesten gratis. Jeg lurer på åssen det hadde gått da...

Jeg synes vi skal slutte å se på våre naturressurser som arvesølv vi kan pusse og gnikke på for oss selv. Og heller se det som det det er: en ressurs vi kan tjene penger på ved å selge den til markedspris på det globale markedet. Vi gjør jo allerede det med både fisk, olje, mineraler og annet som utvinnes fra vår natur.

Arvesøvet gnikkes overhodet ikke på. Vår rene naturkraft foredles og selges lønnsomt på Kraftbørsen i Europa som aldri før - for å så og kjøpes tilbake billig nattestid til norske husholdninger. Og gjett hva slags strøm du energiserer varmekablene på Hafjell-hytta di da? -Brun forurensende kullkraft og uetisk atomenergi! Eierne jobber hvert minutt for at dette bare skal øke i omfang. Kommune-Norge er med på dugnaden - her kan man fylle tomme kommunebudsjetter med økt nettleie og flere skjulte avgifter.

"Norge stemte nei til EU/EF" -Og hva så?? Vi er jo bastet og bundet gjennom EØS, Schengen, direktiver og handelsavtaler i tusentall! Å være et ikke-medlemsland er bare en formalitet.

Håper og tror flere velgere nå våkner og protesterer med politisk inkompetanse motivert av grådighet. Stortinget fremstår mer og mer som "Ex.phil" før en gullkantet tittel i Brussel, FN eller NATO.

Ta makta hjem igjen!

Reidar Carlsen

Reidar Carlsen

Uansett hva som vil skje er vi nøt til å ha strøm

Valget er å gi beskjed om å bli koblet av nettet

Si opp avtalen med strøm leverandør

Tenk deg godt om så du ikke angrer

Kjenner de som har ikke er tilkoblet nett...

24 Volt like strøm kan en så gjøre med hva en vil

Masse utstyr som trenger bare 12 volt

Da må en ha strøm fra noe annet ...

Det utstyrer finnes på sider med hytte utstyr

Liten vann turbil med alt eller strøm aggregat og sol panel

Uansett vil en kunne spare masse penger med å bruke 12 volt lys om en først bruker en lader å lukket 12 volt batteri

Har en tilgang til ved og en god ved ovn å koke mat på

som jeg har blir det spart masse penger

DET ER å si om nye strøm målere vi betaler de og med tiden har de koster oss 3500 kroner

Med de... vil ingen lenger kunne klare å lure seg til ... billig strøm

Som alle ting er det de som svindler med dette også

Hei å hå hvor det går .. Reidar

Jon!!!

Pengene AS Norge får for å selge kraft gir utbytte til eiere, ikke til mannen i gata.

Greia her er at overskuddskraften som du nevner selges ut om Vår/ sommeren/ høsten, når vinteren kommer er magasinene så tomme at vi må importere fra Europa til høye priser.

Nå er det lagt nye overføringskabler til Europa så Norge kan eksportere mye mer kraft, dette er et ledd i at EU kan overstyre behovet i Norge med tanke på Europa.

DVS: Europa først så Norge, dette ligger i den nye avtalen med å forsyne Europa med fornybar energi.

Uansett vil dette komme rimelig dårlig ut for oss som bor i Norge.

At Norske myndigheter kan gå med på noe sånt er for meg en gåte.

Men det forundrer meg ikke når man ser hvilket knefall norske politikere gjør for EU.

Men en ting skal de ha, de får flott jobber ute i Europa etter endt verv i Norge.

På tide med å begynne å kaste stein!

Dem har nok allerede bygget og sendt ut enorme midler for seg selv og hele bøtteballetten.

Det bør vel heller utredes hvor mye suverenitet Norge allerede har mistet, og hvordan dette SKAL hentes tilbake. Juridisk sett så er vi IKKE en del av EU, og har derfor en rett til å føre en suveren politikk basert på ønskene til den Norske befolkningen. Alt annet er landssvik, og vi så jo hvor det førte hen i 1945.

Er dette et spørsmål som er så alvorlig at vi burde ha en folkestemning som for/mot EU?

Landssvik kalles dette.

Helge M. Sagvåg

Helge M. Sagvåg

Nå må norske politikere få av nisseluen før vi har gitt bort hele landet vårt til et topptungt byråkrati i Brussel. Vi trenger da ikke en ny folkeavstemning om EU. Den har vi hatt for mange år siden. Dersom dagens politikere forårsaker at vi gir fra oss fossekraften, gass og olje, bør vi gjøre et samlet opprør mot dem som sitter og nyter gode dager på Løvebakken!!!

Dette og nå NVE's fjerde unnskyldning til å heve strømprisene fordi det er grådigheten som rår i dette landet. Tilsier en usselhet som våre folkevalgte står for er grenseløs.

Her var det mange grove påstander. Kanskje advokaten kan ta seg bryet med å kommentere de verste?

Helt forkastelig dette.

Og hva blir det neste?

Fiskeresursene våre?

Olje og gassresursene? vel, her får vel Norge en særrett med tanke på bensin og dieselprisene vi har.

Den friske luta vi tross alt har?

Skogen og jordbruket?

Snøen?

Det stemmer vel ikke helt, vi har omtrent samme strømpris de siste 3 år som Frankrike. Finland og Nederland har lavere strømpris enn oss, det samme har 12 andre EU land (inkludert alt av avgifter og nettleie/som er kraftig på vei opp i Norge). England er kraftig på vei ned de siste årene og det vil nok fortsette. Så hvorfor tror vi at de siste 14 EU landene som er likt eller lavere vil tillate at de skal betale mer for å dekke opp for Italia, Hellas og Tyskland? Spesielt de to første har det dyrt fordi de har hatt dårlig vedlikehold av strømnettet, Tyskland vet jeg ikke. Her er kilden http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics . For meg fremstår argumentasjonen veldig forenklet når det kommer til pris. Jeg er derimot prinsipielt imot å gi fra oss råderetten uten beslutningsrett til noen, vi er 100% avhengig av strøm og det er noe vi i Norge trenger for å konkurrere med andre land om for å hjelpe egen industri, ikke selge.

Dette viser nok en gang hvilken vei våre uansvarlige politikere vil føre dette landet. Dem sitter med kullsorte solbriller og klarer ikke styre dette landet og derfor maler dem kunn sin egen kake og driter helt og holdent i oss vanlige norske nordmenn . Snu for helvete før det et for sent, dere har virkelig dårlig tid!!

Norge ska vara rädd om sin energi och satsa på kloka framtidsstrategier som

fjärde generationen kärnkraft + sol-/vindkraft.Sälja ut rätt till gas-& oljeutvinning slutar med katastrof.

Elektriske stol

Elektriske stol

De kan jo forsøke.....blir isåfall aldri tilgitt, gitt EU oppslutning her på berget!

Bersvend Bersvendsen

Bersvend Bersvendsen

Det burde vært folkeavstemning og IKKE srotingsavstemning

Bryter grunnloven. Vi får snart lage et union flagg med det norske flagg i hjørnet av eu flagget.Slik det var før 1905 da vi var under Sverige.

Jeg er helt enig med ?Hurmf?, enkelt og greit!

Her er en oversikt over strømpriser i Europa.

https://www.ge.no/geavisa/hva-koster-strommen-resten-av-europa

I Norge bruker mye strøm til oppvarming av bolig. De eneste sammenliknbare landene er Finland og Sverige, som begge produserer mye av sin strøm med atomkraftverk. Skulle vi få danske priser i Norge, vil vi snart få russiske tilstander, hvor folk fryser i hjel hjemme pga manglende penger til å betale for oppvarming.

Ola dunk betaler nettleie for monstermaster som nå forsyner platformene med landstrøm - da får vi selge mer av gassen til UK der den brennes uansett, men mer penger i kassa. Nå må vi lade og "fyre" om natta for dagstrømmen skal selges ut av landet. De snakker om miljø men det hele er satt igang for å putte mer i kassa uten at skattene økes. Dette er inderekte skatter og avgifter som er snedig designet for å fiske mest mulig ut av lommene våre.

Overstyringsmotstander

Overstyringsmotstander

Politikerne tier disse alvorlige avgjørelser overfor folket og vil skape minst mulig omtale om disse ting. Man må vite at her er det fastsatte direktiver til våre fremste politikere fra deres Bilderbergersamlinger som vi, folket aldri får høre om. Politikerne er styrt ovenfra men fordekker det hele og tier det hele overfor folket. Får vi ikke høre om det, ja så er avgjørelsen allerede tatt og feige norske politikere tør ikke stå i mot.

Dette gale kvinnemenneske i Tyskland skal erobre hele Europa,hun gjør det bare på en litt penere måte,enn sin forgjenger på 1940 tallet,men målet er det samme

Å overlate kontrollen til et overnasjonalt organ der vi har bare MØTErett og ikke STEMMErett er jo rett ut sagt vanvidd. Det er egentig også for dårlig med STEMMErett også all den tid vi har den kraften vi har.

Tvang-sammenslåing av fylker, kommuner, mulig innføring av lovendring som fører til dyrere nødvendigheter som strøm osv. En Stortings president som ikke går av etter milliard overskridelser. Norge ødelegges for hver beslutning som tas, og ingen holdes ansvarlig.

Du tillegger EU,Acer og norske myndigheter motiver men skriver lite om hva det faktisk dreier seg om.

Strømprisen altså det vi betaler pr Kwh er allerede idag styrt av markedets tilbud og etterspørsel i forskjellige regioner der overføringskapasitet er endel av bildet og de større forbrukerene betaler timepris. Småforbrukere som husholdninger betaler en "sjablong" pris utifra beregnet timeforbruk gjennom døgnet, ukene og månedene. Når noen av oss fyrer med ved på de kaldeste(les dyreste) periodene og dermed bruker mindre strøm sponser vi i realiteten de som ikke gidder dette for sjablongen tar ikke høyde for det. Vi bruker selvsagt færre kwh den måneden en vi ellers ville gjort, men prisen på disse kwh er fortsatt etter sjablongen.

Likeså for nettleie. Den er regulert av NVE for at nettselskapet skal dekke kostnader og kunne ha et rimelig overskudd. Når så hytteeiere ankommer fredags kveld og alle skrur på varmen, setter elbilen på lading, tar seg en dusj og setter på middagen så belastes det lokale overføringsnettet rimelig hardt. Så hardt at nettselskapene må bygge ut linjenettet for at det ikke skal bli mørkt i hyttefeltet på disse dagene. Overføringstapet er også mye større i % når belastningen på nettet er høy. Men intektene er minimale da totalforbuket gjennom året er relativt lavt på en slik hytte. Derfor er det rimelig å måle forbruksmønster og ta betalt deretter, ellers er det de med jevnt forbruk som må betale regningen i form av flat nettleie pr kwh. Iom at inntektene til nettselskapene er regulert vil sannsynelig nettleien stige for de med "dyrt" forbruksmønster og bli rimligere for de som ikke belaster nettet så hardt.

Tilslutt er overføringskablene et gode for Norge, de generer inntekter på energi i hovedsak ved at vi selger de timene den er dyrest og kjøper tilbake billig. I gode år er totalsalget større en kjøp og i tørre år kan det være motsatt. Det fører til en ubetydelig økning i strømregningen men stat og kommune tjener penger på å låne vekk energi til kontinentet der de for betalt både for energien og bruken av linjene.

Det jeg har forstått er Acer sitt formål er å være ett organ som regulerer og styrer denne virksomheten fra ett nettperspektiv slik at overføringssikkerheten blir best mulig for alle parter Slik Statnett gjør med det nasjonale nettet, mens Nordpool har vært der markedsprisene blir satt i 10-12 år allerede.

Per-Olav Tryti

Per-Olav Tryti

Da er e-post sendt til både justisdepartement, og kontrollkomite.
Takk for Info

Det jeg lurer på er hvorfor artikkelen er så opptatt å av å komme med løgn og forfalskning av virkeligheten.

Er det noen her som faktisk har satt seg inn i dette?

Eg syns dette er ikke riktig etter at vi Ikke er Medlem i EU så har vi ingen ting med EU og gjøre men det vises tydelig at det ikke er så lenge til at Antikrist kommer vis dette går i kraft

Einar Eckholm Jr.

Einar Eckholm Jr.

Kan ikke forstå at dette skal være lovlig. Her må ALT på bordet og ut til folket i Norge til avstemming. Skal vi la EU få bestemmelsesrett over Norges naturresurser ?

Vi kan ikke la dette bli avgjort av stortinget. Dette må ut til folkeavstemming , akkurat som medlemskapet i EU. Til sist - Hvilke parti er det som har lagt frem forslag om dette ? De har herved mistet min stemme.

Mary-Anne Bjørnestad

Mary-Anne Bjørnestad

Det er helt fantastisk Norge er IKKE med i EU, men det er ikke et land som er mere tilpasset EU en Norge. Vi har bodd i Sverige i snart 4 år og vi har opplevd og sett at det stemmer ihvertfall i forhold til Sverige som er med i EU. Hva er det med styre og stell i Norge?

Mr- Mister) du kan ikke sammenligne kraftpris inkl nettleie og avgifter med andre land. Vi har relativt høy nettleie i Norge på grunn av at vi bor såpass grissgrent og oppå det hele har vi avgifter som er politisk vedtatt. De fleste av oss betaler "spotpris" med fast påslag og denne prisen står her: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/table så kommer nettleie og avgifter oppå det. Som en kuriositet så hadde dannmark 30% lavere pris i månedskiftet jan/feb.

Jan) magasinene kan ikkje bli mer en full og elvekraftverkene har ikkje magasin. Dermed får vi en situasjon om sommeren der elvekrftverkene heller produserer for 5øre kwh en å sleppe vannet forbi turbinenen og på forsommeren drar disse hele Norges strømforbruk alene, videre vil de som har magasin forsøke å få best mulig betalt for det vannet de har, samtidig som de vil ha nok plass til det som normalt kommer om høsten. Vann som renner over demningene er også tapt inntekt. Når dette skjer med kraftverk som er i offentlig eie så vil de marginale kwh som blir produsert være rein nettoinntekt til velferdssamfunnet. Så er det slik at noen år så treffer de ikke helt og høstnedbøren uteblir da er det godt å kunne importere. Over en flere års periode vil det likevel lønne seg for det norske samfunnet.

Kraftprisen i Europa er forøvrig veldig avhengig av olje pris og i senere tid vind og solforhold. Varmekraftverkene som bruker olje og kull er svært innefektive når produksjonen skal endres fra dag til dag og time for time, samtidig som sol og vind er ikke regulertbart i det hele. Da er det flott at norske kraftprodusenter kan regulere opp og ned mye mer effektivt og selge/kjøpe kraft på timesbasis. Det reduserer europas CO2 utslipp samtidig som velferdssamfunnet får inntekter.

Hvordan kan Norske myndigheter i det hele vurdere å fett.?! Vi må ta vare på arvesølvet vi har!!!

Hvordan kan Norske myndigheter i det hele vurdere å dette?! Vi må ta vare på arvesølvet vi har!!!

Det forundrer meg at når man har en etterspurt vare å selge, må det et organ til for å styre det. Det er jo bare å selge til etterspurt pris. Vi forlanger jo ikke å eie bilforetningene vi kjøper bil av. Ei heller ønsker vi at NAF skal ha regulerings rett på bilmarkedet. Det som nå skjer er avansert mafia virksomhet der lovverket blir brukt som verktøy for å kanalisere fortjenesten ned i ønsket lommebok. Det er bondens hest og det er bondens havre. Å være herre i eget hus er et være eller ikke være. Vi må få opp utredningen og starte kontroll komiteen snarest. Dette må mangfoldiggjøres slik at folk flest forstår hva det innebærer for den enkelte på kort og lang sikt.

Arnfinn Frøyen

Arnfinn Frøyen

Det vil være en ren sabotasje mot det Norske folk, våre etterkommere og kommende generasjoner, om våre folkevalgte på stortinget fatter et vedtak som går inn for denne avtalen på det grunnlaget som foreligger. I følge advokat Steinsland er forslagene såpass inngripende på Norsk bestemmelsesrett over egne naturressurser at det i seg selv tilsier en vesentlig mer grundig gjennomgang av betydningen dette vil få for Norge. Dermed er forslagene i strid med Utredningsinstruksen og følgelig ulovlige. Det er videre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som er ansvarlige for at Stortinget kun behandler lovforslag som er lovlig utarbeidet. Har dette spørsmålet vært oppe i stortinges kontroll og konstitusjonskomite? Så alvorlig som dette i ytterste konsekvens ser ut til å være for Norge, og så dårlig juridisk grunnlag som ligger til grunn for en avgjørelse, ser jeg ikke bort i fra at dette må få en rettslg konsekvens for de som stemmer for.

Om EØS avtalen knebler våre folkevalgte fordi det I praksis har overtatt styringen av landet, og alle beslutninger som blir tatt skal godkjennes av EU, er det på tide å bli " here I eget hus " igjen, og si opp EØS avtalen, og sates på at det lar seg gjøre å fremforhandle en handelsavtale som ikke truer Norsk suverenitet og bestemmelsesrett over eget annliggende. Som handelsavtale mener jeg EØS avtalen er for dårlig og, da vi ved å betale en kontigent på flere milliarder til EU, får tilgang til det indre markedet, men ikke med bearbeidede, ferdige produkter, kun som råstoff leverandør, som er I EU sin egen interesse. Jeg tror at en avtale som er like god som det EØS avtalen er I dag vil være let å fremforhandle, for det er I EU sin interesse, og de er avhengige av endel Norske råvarer, stabil leveranse av olje og gass og overskudd av kraftproduksjon. En eventuell ny handelsavtale må ta utgangspungt I at vi også får tilgang til markedet med bearbeidede product, som f.eks fiskeprodukt klare for hyllene I butikkene.

Jan) Pussig du nevner bondens hest og havre da landbruk er en av de næringene i Norge som er mest regulert av overordnende men riktignok cooperative organ.

Kraftforsyning gjennom et felles distribusjonsnett krever regulering, likeså kraftutveksling til andre land krever at partene sammarbeider. På samme måte som maritime næringer, flytrafikk, biltrafikk, jernbane må forholde seg til internasjonale avtaler/regeler må også kraftutvekslingen det. Acer sitt formål er å koordinere dette.

Anbefaler folk i det minste å lese hva Acer er:

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Pages/default.aspx

Galskapen fortsettes iscenesatt av godt betalte byråkrater. Kunne ikke hele as norge settes ut på anbud! Er det så slitsomt å tenke eller var det reelt slitsomt for våre forfedre å bygge opp våre geografisk naturgitte resursjer

Dette må stoppes før det er for sent. Det er kun Norge og ingen andre som skal styre våre naturrressurser og bruken av disse!

Dette burde Norge gi F... i strømmen i Norge kan ikke sammenlignes med de fleste europeiske land, da vi har kalde vintre og automatisk da må bruke mer strøm enn de fleste europeere. Dessuten er vi mer eller mindre selvforsynt med strøm og bør ikke sponse Europa med billig strøm så vi selv skal bli skadelidende.

Hva er det som skjer i Norge? Våre folkevalgte lytter ikke til folket som har stemt dem inn lenger. Alt skal presses igjennom. Når det er gjennomført blir det jo stilt tenker våre folkevalgte, Så blir det slik.Ta f.eks. EU kontroll av bil. Kommer nye regler hvert år, under radaren. Merker det når vi skal levere inn bilen for kontroll. Blir dyrere og dyrere. Skal vel ha bort gamle biler fra veiene. Så flere og flere ikke har råd til å ha bil lenger. Bare de med god økonomi.

Men det at vi skal gi fra oss arvesølvet som vannkraften er, er jo så hårreisende at det er umulig å fatte.

Her må det norske folk lage et skikkelig folkeopprør som vi ikke har opplevd i Norge før. Så alvorlig er det.

Også advokat

Også advokat

Betenkelig at en advokat uttaler seg om noe han overhodet ikke har satt seg inn i.

Skulle ønske at vi hadde et reellt demokrati likt Sveits, der saker som har stor betydning for og berører hele landets befolkning må taes opp ved avstemning. Arvesølvet og vårt lands rikdommer er felleseie. Jeg er sjokkert over at dette i det hele tatt vurderes ! Dette betyr dyrere strøm og et dårligere tilbud for alle.

Nå må det vel være nok !! Norge må da ta vare på våre ressurser. Kjære advokater og oppegående folk som har mulighet til å påvirke myndighetene våre,,, hvis det er mulig da ? De meler bare sin egen kake på alle mulige vis,,, lar de rikeste få mest,, og dette gjenspeiler seg i alt de gjør. Egoismen er nå på bristepunktet,,, eller ? Dette er virkelig alvorlig for oss alle,,, og burde kreve folkeavstemming. La oss få beholde vannkraften vår.

Vårt energi, vann- vannkraft kan bli MYE vert om noen år. Ikke la andre ha del i det. Biler, båter. MM trenger mye strøm etter hvert. La oss styre energien vår selv.

Erik Haugseth

Erik Haugseth

Nok er nok. Dette er arvesølvet og skal forbli i norsk eie.

Takk for info :) La ut dette i vår FB grupppe "Vårt Lille Land" https://www.facebook.com/groups/1797844557124292/

Geir Isaksen: hei, det er greit. Han en fin dag. MVH Advokat Stensland

Sigurd Mellqvist

Sigurd Mellqvist

'The more corrupt the state, the more it legislates.' -Tacitus

Har du noen dokumentasjon for at prisene vil og skal harmoneres? Jeg kan forsåvidt tenke meg at politikere kan finne på å vedta at hele Europa skal betale det samme, men at utenlandskabler av det omfanget skal ha denne effekten er absurd å påstå. Norske kabler utgjør en bitteliten del av det europeiske energimarkedet, 1% av installert kapasitet i Tyskland.

Du kan ikke få normalisering av markedet før du har noe i nærheten av balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet!

Disse kablene er enormt viktige for det grønne skiftet, og ettersom fornybare kilder faller raskt i kostnad, er det sannsynlig at elektrisk kraft vil bli like billig i Europa som i Norge ganske snart.

Jeg har blogget om det her:

http://kjetil.kjernsmo.net/2018/02/hvorfor-er-utenlandskabler-sa-viktig/

Og til de som roper "landssvik". Har dere tenkt over hvem som tjener på det om vi ikke legger disse kablene? De som tjener på det er dem som selger gass til Tyskland. Det er kull og gass (og snart batterier) som er alternativene. Ja, Norge selger en del gass, men det er Russland som er hovedleverandør. Hvordan kan dere være sikre på at dere ikke er ofre for en russisk desinformasjonskampanje?

Erling Solvang

Erling Solvang

Dette er et resultat av konsesjone til de nye utenlandskabler til England og Tyskland samtlige partier i det forrige storting ivret for allerede før dette ble vedtatt politikk i EU. Komsekvensene etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, Vannressursloven, Vanndirektivet er ikke utredet og opplyst i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser for å klargjøre de mange virkninger i forhold til natur, friluftsliv, reindrift og samfunn.

Kolbjørn Nystrand

Kolbjørn Nystrand

Hei.

Jeg fulgte opp og sendte teksten til justisdepartementet og kontroll og konstitusjonskomiteen. fikk da svar fra JD at dette ikke var en sak for dem og at forespørselen måtte sendes til olje og energidepartementet. Jeg bestred dette i og med at teksten i første omgang handlet om hvorvidt utredningsinnstruksen i denne saken var fulgt opp.

Fikk ny epost fra JD/lovavdelingen om at Justis- og beredskapsdepartementet har kun ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for lover og forskrifter, jf. punkt 1-5 andre ledd. Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av instruksen, mens hvert enkelt organ har ansvaret for å etterleve den.

Hvem skal vi da kontakte hvis departementene ikke tar sitt ansvar for å etterleve instruksene. Etter min forståelse faller dette da tilbake til Justisdepartementet eller er det kontroll og konstitusjonskomiteen som må jobbe med dette

Kolbjørn Nystrand

Kolbjørn Nystrand

Jeg har gravd litt dypere i materien her og synes du kommer med litt unøyaktigheter, litt usikker på konsekvensene.

Finansdepartementet har ansvaret for å forvalte utredningsinstruksen. Departementet har også ansvar for å gi veiledning om bestemmelsene.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for lover og forskrifter.

Utenriksdepartementet har ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for arbeidet med EØS- og Schengen-saker.

Olje og energidepartementet har ansvaret for utredningsarbeidet i denne saken.

Det vil vel si at forespørsel må sendes til:

postmottak@fin.dep.no - finansdepartementet

postmottak@oed.dep.no - olje og energidepartementet

kontroll-konstitusjon@stortinget.no kontroll og konstitusjonskomiteen

Eller er det meg som er helt på jordet?

Her er den gode advokat Stensland på ville veier når han påstår at EU's politikere vil vedta høyere kraftpriser i landet vårt om vi blir del av EU's ACER program. Nesten all europeisk kraft blir omsatt på kraftbørser - vår kraft selges på NordPool kraftbørs i Oslo. På akkurat samme måte som på en aksjebørs, betaler alle kjøpere samme pris for samme vare, en pris som bestemmes av tilbud og etterspørsel, ikke av politikere. Siden kraften sjelden brukes der den produseres, vil tidvis begrensning i nettet gi prisforskjeller. På toppen av dette kommer offentlige skatter og avgifter som vedtas av politikere, og som gir store nasjonale prisforskjeller - i Norge utgjør disse 2/3 av strømpris til forbruker. At ACER vil regulere for å gi lik nettilgang for alle er et prinsipp som gagner fri konkurranse, et prinsipp som gir de laveste kostnader og som vi for lengst har innført i drift av vårt eget gass nett på NKS. Vi har kanskje verdens beste og mest dynamiske kraftforsyning, og kan kjøpe europeisk kraft når den er billig, og selge vår vannkraft når kraftprisen er høy. Sterkere tilknytning til det europeiske kraftmarked kan gi oss store inntekter, om de som styrer kan dette spillet, og det tror jeg de kan.

Her er svaret fra Justisdepartementet.
"Hei.
Justis- og beredskapsdepartementet har kun ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for lover og forskrifter, jf. punkt 1-5 andre ledd. Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av instruksen, mens hvert enkelt organ har ansvaret for å etterleve den.
Vi kan ikke ta stilling til om instruksen er fulgt i denne saken. Dette spørsmålet må rettes til Olje- og energidepartementet, som er ansvarlig departement for naturgassloven og energiloven, og som denne saken hører under.
Vennlig hilsen
Justisdepartementets lovavdeling"

Meningene dine i denne saken fremstår jo som feberfantasiene til en fjortis.. NHO med Norsk Industri er av helt annen oppfatning og mener dette er en fordel for norske bedrifter da det vil gi gode eksport muligheter og import i perioder vi trenger det.

Høyre mann: Det er 3 typer sannhet, og hvilken er den rette sannhet? Det vet vi ikke enda? Når du sier meningene i denne sak fremstår som feberfantasier til en fjortis, er ikke det en sannhet, det er din påstand. NHO og Norsk industri, iflg deg har en oppfatning = ikke en sannhet.

Alle prater så mye om strømprisene, nettleien utgjør for meg over 65% av strømregningen. Det er i så måte økning i nettleien jeg bekymrer meg for.Etterslepet på vedlikehold på det nasjonale strømnettet er estimert til over 140 milliarder. Kommuner og statnett som eiere av nettselskapene har pumpet ut milliardutbytte i flere ti år mens strømnettet har forfalt.

Noen få prosenter mer eller mindre på 35% av strømregningen blir småpenger når nettleien og fastavgift til nettselskapene skal kompensere for 140milliarder investering som må komme før det er for sent...

Det jeg lurer på, hvorfor er det ingen av dere advokater som tar denne saken til retten? Hvis dette er ett mulig ulovlig forslag, så burde jo noen stoppe dette?

Kan vi stole på kommentarene til en advokat som finansierer sin blogg ved annonser?

Hvor er miljøkommentarene som har vært en vesentlig del av grunnlaget for EU-direktivet?

Norge er ikke det eneste landet på denne kloden!

den letteste måten å se hvordan dette vil påvirke strømprisen er ved ånde hvordan strømmarkedet priser strøm fremover i tid. strømprisen i fjor var i snitt 29 ?/MWh ..prisen de som kjøper og selger strøm frem i tid tror på er 25,3 i 2020, 27,9 i 2023 og 30,45 i 2026 og 30,75 i 2028. Dette er nominelle priser så det blir omtrent fallende realpriser. Kabler trekker opp prisen litt, men mye nye kraft i Norden presser prisene nedover. Nettleia gir eieren ca 6 % avkastning på kapitalen i snitt så ikke der kraftselskapene tjener de store pengene.jeg ser ingen grunn til at an tilslutning til acer skal påvirke avkastningen til nettselskapene og tviler også på at investeringene vil bli veldig påvirket. Avgiftene er det politikerene som styrer men de er jo blitt relativt voksne med årene..men tviler på at elavgift, moms eller sertifikatpris blir veldig påvirket. I sum betyr denne eventuelle tilslutningen til acer føkk all for strømprisen

Lena Charlotte

Lena Charlotte

Hei Stein😀

Jeg sendte en anmodning til justisdepartementet fordi jeg ønsker å prøve og gjøre noe med galskapen som er i ferd med å skje. Det jeg fikk til svar er følgende:

"Justis- og beredskapsdepartementet har kun ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for lover og forskrifter, jf. punkt 1-5 andre ledd.

Vi kan ikke ta stilling til om instruksen er fulgt i denne saken. Dette spørsmålet må rettes til Olje- og energidepartementet, som er ansvarlig departement for naturgassloven og energiloven, og som denne saken hører under."

Jeg videresendte min anmodning til olje- og energidepartementet.

Tenkte jeg bare skulle informere om hva jeg fikk til svar fra de.

Mvh

Lena

Våre politikere selger og gir bort det vi har

Dette burde vi måtte stemme over.

Synes ikke de få som sitter på tinget skal kunne gjøre dette uten at vi folket får si vårt

På tide folket blir informert om det som virkelig skjer. FNM (MSM) informerer oss bare om det de får lov til å informere om. (google: pressesensur) Informasjon mangler det ikke på bare en ikke stoler blindt på dagspressen. Får si som Erik Bye: Politikerne, de er våre tjenere. Syns de har tatt seg til rette alt for lenge nå. På tide å si at nok er nok. https://www.oa.no/debatt/energibransjen/kraftproduksjon/acer-na-ma-vi-vakne/o/5-35-566237

Jeg så Barth Eide i debatt på NRK hvor han opplyste at AP ikke var i mot 2/3 dels avstemning når det krevdes og viste til avstemningen om finanstilsynet som eksempel. Dessverre var det ingen våkne debatanter der som kunne avslørt at både AP og FRP bandt medlemmene sine til å stemme ja, og sliki fikk de overveldende flertall. Siv Jensen hadde på forhånd forsikret nordmenn om at Finanstilsynet var hellig og slik forhindret hun et forsvar... hva skal man kalle slikt?

I samme debatten på NRK ble det flere ganger poengtert at EØS var alfa og omega for å få handelsavtaler med EU, men dette er en bløff man har brukt i årevis. Sveits får deale med EU uten å måtte hamre inn 11800 EU direktiver. Norge på sin side har også makt til å forhandle da vi forsyner EU med livsviktig olje, gass og energi, og mye annet. Problemet er at vi ikke har folk til å forhandle for oss og de som ønsker ACER og EU velkommen til å styre Norge ser oss allerede som EU medlemmer. De forsvarer ikke folkeviljen men sine egne forhåpentlige storkarriærer. Jeg husker ikke hvem politiker som sa det, men EU er det eneste stedet norke politiekere kan gjøre storkarriære, bortsett fra FN kanskje.

Jeg skriver dette her og nå fordi siste bloggpost om temaet Acer og Norges energi ikke er åpnet for kommentarer og firdi det nettopp var debatt på NRK hvor viktige poeng ikke kom frem.

Skriv en ny kommentar